Portal Sanpro Synergy Sp. z o.o. (http://sanprosynergy.pl/) – ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanpro Synergy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. H. Sienkiewicza 85/87 (dalej Sanpro Synergy Sp. z o.o.).

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będą przez nas przetwarzane jeżeli zdecydujesz się na skontaktowanie z nami za pośrednictwem danych podanych przez nas w zakładce „kontakt” (http://sanprosynergy.pl/kontakt.html). Twoje dane będą wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji oraz zapewnieniu funkcjonowania elektronicznej ścieżki kontaktu z Sanpro Synergy Sp. z o.o.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Będziemy przekazywać Twoje dane odbiorcom tylko na podstawie środków dopuszczonych prawem, jak chociażby umowa z naszymi dostawcami usług IT, czy innymi podmiotami świadczącymi obsługę zewnętrzną. W żadnym razie dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, które w tym kontekście polegają na zapewnieniu kontrahentom i innym osobom zainteresowanym usługami Sanpro Synergy Sp. z o.o. elektronicznej ścieżki kontaktu.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Sanpro Synergy Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres roku od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

• sprostowania nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.


Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Onysyk

e-mail: iod.sanpro@impel.pl


© Copyright 2019 Sanpro Synergy sp. z o.o. |  Grupa Impel  |  Ochrona danych osobowych