Status dużego przedsiębiorcy 

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) Sanpro Synergy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-318 Łódź, KRS 0000349232, NIP 8992689686 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

© Copyright 2021 Sanpro Synergy sp. z o.o. | Grupa Impel | Ochrona danych osobowych | Status dużego przedsiębiorcy

Designed with Mobirise